t f l s r
^

Wolontariat pracowniczy

 

Wolontariat pracowniczy to długofalowy program społeczny odpowiedzialnego społecznie pracodawcy, który propaguje idee społecznego zaangażowania, umożliwia społeczne zaangażowanie i kompleksowo wspiera swoich pracowników i ich bliskich w dobrowolnym i świadomym świadczeniu wolontariatu na rzecz i w partnerstwie z organizacjami społecznymi i instytucjami publicznymi. Przedkładający ponad wyniki ilościowe, korzyści jakościowe tego typu przedsięwzięcia dla społecznego, organizacyjnego i osobistego dobra jego uczestników. Stanowi wielowymiarowe narzędzie wieloaspektowego zarządzania organizacją, aktywną formę dialogu społecznego oraz przestrzeń rozwoju osobistego dla ludzi aktywnych zawodowo, a przede wszystkim efektywne wsparcie potrzebujących.


Obszary naszych kompetencji i wpływu
>Doradztwo strategiczne

Kiedy zaczynasz coś nietypowego, coś do czego nie jesteś przekonany,  jeśli masz za sobą trudne momenty, albo masz tak wiele doświadczeń, które chcesz zweryfikować i uporządkować, czy chcesz rozwinąć wolontariat jeszcze bardziej, niż dotychczas – spotkajmy się na indywidualnych konsultacjach czy doradztwie zespołowym.

Zakres naszego wsparcia:
 • Weryfikacja strategii, modelu programu i planu działań.
 • Aspekty administracyjno-prawne.
 • Lifting narzędzi, dokumentów i ich obiegu.
 • System wsparcia i rozwoju pracowników-wolontariuszy.
 • Weryfikacja planu komunikacyjnego, narzędzi, metod.
 • Wsparcie interwencyjne w sytuacjach kryzysowych.
 • Wsparcie procesu i narzędzi ewaluacji i monitoringu.
 • Analiza efektywności programu, jego poszczególnych przedsięwzięć społecznych.
 • Wsparcie organizacyjne i kompetencyjne menedżera programu.

Oferujemy wsparcie na etapie planowania, pilotażu, w sytuacjach kryzysowych i rozwoju, podczas weryfikacji planów na kolejny rok, na podsumowanie, w momencie celebrowania sukcesów.

To, co jest dla nas w tym momencie najważniejsze, to:

 • Szczera, dobra relacja oparta na zaufaniu.
 • Burza pomysłów, wzajemne inspiracje.
 • Weryfikacja z praktyką i doświadczeniami i perspektywą innych pracodawców, beneficjentów, partnerów.
 • Czerpanie wiedzy z sytuacji trudnych, czy tzw. porażek.
 • Zasada czterech ścian.
>Mentoring

Mentoring w wolontariacie to partnerska relacja między tym bardziej doświadczonym znawcą tematu wolontariatu i tym mniej doświadczonym uczniem, praktykiem, zorientowana na odkrywanie i rozwijanie zasobów i potencjału. Mentoring świadczony przez naszych ekspertów opiera się na inspiracji, stymulowaniu i przywództwie i polega szczególnie na tym, by uczeń, dzięki odpowiednim zabiegom mistrza, poznawał siebie i możliwości programowe, rozwijając w ten sposób samoświadomość swoją i innych w sytuacjach pomagania. Mentoring obejmuje także doradztwo, ewaluację oraz pomoc w programowaniu wspólnie zdefiniowanego sukcesu.

Każdemu pracodawcy i jego pracownikom koordynującym przedsięwzięcia społeczne oparte na wolontariacie potrzebny jest mentor, znawca specyfiki dialogu i współpracy międzysektorowej: biznesu, organizacji pozarządowych i instytucji publicznych, a także programów społecznych, kompetencji społecznych i wolontariatu, który inspiruje i wspiera w efektywności, innowacji, profesjonalizmie, rozwoju tego co nadaje nowe znaczenia przedsiębiorczości i .

Ta oferta jest czymś eksluzywnym, przeznaczoną dla osób poszukującym w wolontariacie nie tylko zadań do wykonania, ale i rozwojowego wyzwania dla siebie i innych opartego na autentycznych wartościach, kompetencjach społecznych i osobistych. Tu chodzi o wzmacnianie w świadomej realizacji przedsięwzięć wolontariackich tych, którzy mają być inspiracją, dobrym przykładem, wsparciem dla swoich współpracowników zarówno w działaniach programowych,  jak i tych wolontariackich inicjatywach projektowych. To nasza wspólna podróż w poszukiwaniu możliwości wolontariackich zarówno dla jednostek, jak i dla zespołów koordynujących wolontariatem, dla których ważne jest zarówno mieć jak i być.

Twój sukces, jest naszym sukcesem!

>Badania

Analizy zasobów, potrzeb, postaw często są niedoceniane, bagatelizowane, zwyczajnie szkoda na nie czasu. To podstawowy błąd, bo ten etap jest newralgiczny, od którego zależy jakość przedsięwzięcia oraz poziom świadomości, identyfikacji i zaangażowania pracowników w nowe, przedsięwzięcie społeczne budzące często na początku wiele obaw, uprzedzeń i stereotypów.

Możemy Ci pomóc,  jeśli:
 • Chcesz w sposób świadomy rozpocząć wolontariat pracowniczy w swojej organizacji?
 • Zależy Ci na długofalowym oddziaływaniu i wymiernych efektach?
 • Mierzysz wysoko i chcesz odpowiadać na realne potrzeby i możliwości zarówno otoczenia, organizacji, a szczególnie swoich pracowników?
 • Chcesz, aby wolontariat był kluczem do kultury organizacyjnej?
 • Chcesz mieć sprzymierzeńców, zaangażowanych uczestników i współtwórców takiego programu?

Pomożemy Ci! Badania to nasza specjalność.

To, co dal nas przy tym jest najważniejsze, to:

 • Świadomie i etycznie profilowanie narzędzi i metod naszych badań do odpowiedniej kategorii interesariuszy.
 • Czynnikiem sukcesu przeprowadzanych przez nas badań i analiz jest równoległa edukacja.
 • Poczucie sprawstwa uczestników badania to doskonała przestrzeń do współtworzenia tego typu programu przez ludzi, dla ludzi, do budowania zaangażowania.
>Szkolenia

Szkolenia pełnią dla nas funkcję integracyjną, są przestrzenią do przełamywania stereotypów o wolontariacie, budowania wiarygodności i zaangażowania, do poszerzania perspektyw, ich weryfikacji, do budowania odpowiedzialnych planów społecznego zaangażowania jednostki, zespołu, organizacji.

W edukacji ważny jest człowiek, czas, miejsce i okoliczności. Najważniejsza jest dobrowolność, autentyczność i dobra energia w tych ważnych momentach:

 • Zaraz po przyjściu do pracy przez nowych pracowników.
 • Na każdym etapie zarządzania tego typu programem.
 • Tuż przed zespołową pracą projektową pracowników.
 • Podczas offsite’ów – programów uzupełniających firmowe wyjazdy integracyjne  o elementy zespołowej pracy wolontariackiej na rzecz społeczności lokalnych.
 • Podczas wolontariackich akcji w najbliższym otoczeniu, czy integracyjnych wypraw z wolontariatem.
 • W trakcie wydarzeń wewnętrznych i przedsięwzięć zewnętrznych propagujących społeczne zaangażowanie.
 • W sytuacjach kryzysu, w momentach sukcesu.
 • Gdy tylko jest taka potrzeba..
Tematyka najbardziej popularnych szkoleń:
 • Wstęp do wolontariatu pracowniczego (przed etapem wejścia firmy w program wolontariatu pracowniczego)
 • Strategia wolontariatu pracowniczego dla pracodawcy odpowiedzialnego społecznie
 • Zarządzanie wolontariatem pracowniczym (zintegrowanym programem społecznym)
 • Aspekty prawne wolontariatu pracowniczego
 • Zarządzanie projektem wolontariackim
 • Zarządzanie programem dotacji na projekty wolontariackie
 • ABC eventów opartych na wolontariacie
 • Rozwój kompetencji społecznych w wolontariacie
 • Podstawy komunikacji w wolontariacie pracowniczym
 • Podstawy motywowania i inspiracji do wolontariatu
 • Efektywność i satysfakcja w wolontariacie pracowniczym

To, co jest dla nas przy tym szczególnie ważne, to:

 • Moment wejścia w proces życia programu.
 • Nie mniej ważni są nieprzypadkowi odbiorcy.
 • Zależy nam na wkomponowaniu edukacji w proces komunikacji i zarządzania programem wolontariatu pracowniczego.
 • Ustawienie priorytetów edukacyjnych i celów, które razem chcemy osiągnąć.
 • Dzielenie się pasją, wiedzą, doświadczeniem, jak również wzajemna wymiana, inspiracja, dobra zabawa, edukacja w działaniu, w sytuacjach pomagania.
 • Wgląd osobisty i zespołowy, wgląd w świat, który jest tak blisko.
 • Poczucie mocy i sprawstwa!

Wolontariat pracowniczy to powolny proces budowania świadomości, zaufania, zaangażowania, by efektywnie i z satysfakcją pomagać innym. Edukacja bezpośrednia razem z nami jest ważną jego integralną częścią.

>Komunikacja

Komunikacja jest najważniejsza. Zwłaszcza ta dwukierunkowa, która daje możliwości współtworzenia, nie tylko informowania. Ta, która jest wiarygodna, rzetelna, inspirująca, w dobrym towarzystwie i w określonym wspólnie celu.

Oto kilka ważnych obszarów komunikacji, w których możemy się spotkać:
 • Plan komunikacji wewnętrznej społecznego zaangażowania i wolontariatu pracowniczego
 • Materiały informacyjno – edukacyjne
 • Konsultacje i współtworzenie narzędzi i kanałów komunikacyjnych
 • Opracowanie i wdrożenie kampanii informacyjnej o wolontariacie
 • Opracowanie i organizacja wydarzeń propagujących wolontariat, społeczne zaangażowanie
 • Wydawnictwa tematyczne, specjalistyczne
 • Identyfikacja wizualna

To, co dal nas jest najważniejsze w komunikacji, to:

 • Dostrzegając wzajemne zależności CSR i PR w poszczególnych obszarach, w tym szczególnie w kontekście wolontariatu pracowniczego świadomie i etycznie profilujemy komunikację do odpowiedniej kategorii interesariuszy.
 • Komunikację angażującą interesariuszy opieramy na autentycznym z nimi dialogu, z wykorzystaniem narzędzi i metod marketingu zaangażowanego społecznie, czy kampanii społecznych.
 • Zaangażowanie tematyki wolontariatu pracowniczego w mediach tradycyjnych pracodawców, czy w mediach społecznościowych ma swoje odzwierciedlenie w strategii komunikacji CSR na tyle, aby była to przestrzeń do współtworzenia przez ludzi i dla ludzi.
>Integracja

Integracja w wolontariacie ma swoje szczególne znaczenie, jakość  i zasięg. I jest tak wtedy, gdy stwarzamy przestrzenie, a nie ograniczamy możliwości.

Integrujemy z najlepszymi pracodawcami, którym zależy na dobrowolności, autentyczności i dobrej energii w swoich organizacjach poprzez:

 • Edukację tuż przed zespołową pracą projektową – pracowników, liderów placówek beneficjenckich.
 • Udział w offsite’ach – programach uzupełniających firmowe wyjazdy integracyjne  o elementy zespołowej pracy/przygody wolontariackiej na rzecz społeczności lokalnych.
 • Wyprawy integracyjno-edukacyjne z wolontariatem dla zdefiniowanych grup pracowniczych.
 • Gry i wydarzenia podsumowujące określony cykl programu, powiązane często z celebracją sukcesów.
 • Włączanie wolontariatu w wydarzenia wewnętrzne i przedsięwzięcia zewnętrzne.
 • Budowę platformy współdziałania z otoczeniem poprzez wspólne eventy firmowe, lokalne akcje i programy społeczne.

To, co jest dla nas ważne, to:

 • Kultura organizacyjna jest takim zbiorem wartości, norm społecznych i wzorów zachowań wspólnych dla członków danej organizacji i określających ich stosunek do przyjętych rozwiązań organizacyjnych, które urzeczywistnia się w sposób autentyczny i wiarygodny poprzez wolontariat.
 • Wolontariat sprzyja integracji zespołu pracowników, zwiększa ich motywację do pracy, buduje poczucie przynależności i zwiększa utożsamienia się ludzi z wartościami wyznawanymi przez pracodawcę.
 • Wolontariat to papierek lakmusowy silnej i dojrzałej kultury organizacyjnej.

Nie czekaj. Ten czas możesz z nami spożytkować w sposób zwielokrotniony!

>Efektywność

Efektywność przedsięwzięć społecznych opartych na wolontariacie towarzyszy świadomy i aktywny monitoring i ewaluacja społecznego zaangażowania wszystkich graczy, a to prosta droga naprawcza i rozwojowa, niezbędna do świadomego podejmowania wyzwań społecznych, lepiej.

To, co szczególnie skupia naszą uwagę w procesie analiz skutecznego działania w sytuacjach pomagania, to:
 • Efektywność programowa (procesów, narzędzi,
 • Efektywność (sprawności i skuteczności) zespołów projektowych.
 • Efektywność indywidualna, związana z kompetencjami, postawą i organizacją pracy wolontariackiej pracownika.
 • Efektywność projektowa – uwzględniającej specyfikę zarządzania projektem i portfelem projektów.
 • Efektywność organizacyjna dopasowana do zakresu funkcjonalności programu, której podstawą jest orientacja CSRowa pracodawcy.
 • Kompleksowy monitoring kafeterii działań projektowych i programowych.
 • Satysfakcja pracowników z udziału w programie/projekcie/evencie.
 • Efektywność dialogu i partnerstwa z interesariuszami.
Raportowanie jest tego kwintesencją, a w tym:
 • Raportowanie projektów i programów opartych na społecznym zaangażowaniu.
 • Analiza efektywności społecznego zaangażowania w sytuacjach pomagania.
 • Rekomendacje, a w tym mocne strony i wyzwania społecznego zaangażowania.

To, co dla nas jest tutaj ważne, to:

 • Wierność wartościom, celom, zasadom i wyznaczonej wspólnie drodze.
 • Otwartość na zmiany czy sytuacje trudne i transfer ich na lepsze w przyszłości doświadczenia i rozwiązania.
 • Równie ważna jest ta chwila skupienia w działaniu, zaraz po nim, to spotkanie w sobie, z innymi, refleksja, twórcza informacja zwrotna, podziękowanie.
 • I ten wiatr w żagle!
Zanim podejmiesz kolejne działanie, uruchomisz kolejną edycję wolontariackich inicjatyw..   dokonaj z nami konstruktywnego wglądu w to, co dotychczas udało Ci się zaplanować i zrealizować!

Możesz liczyć na nasze profesjonalne wsparcie, bo:
 • Rekomendujemy wprowadzenie wolontariatu pracowniczego w firmie
 • Przygotowujemy i wdrażamy strategię wolontariatu pracowniczego
 • Wypracowujemy rozwiązania w kontekście strategii społecznego zaangażowania i CSR
 • Konstruujemy i realizujemy badania opinii, postaw oraz zasobów i potrzeb pracowników w firmie
 • Na tej podstawie wspólnie budujemy model pilotażowego programu
 • Przeprowadzamy pilotaż na miarę oczekiwań i możliwości pracowników
 • Dostosowujemy narzędzia, dokumentację i procesy ich wykorzystania i obiegu
 • Opracowujemy, wspieramy towarzyszącą komunikację inspirującą i angażującą do aktywności społeczne
 • Opracowujemy kodeksy i karty etyczne wolontariatu i społecznego zaangażowania
 • Przygotowujemy poradniki i niezbędne instrukcje
 • Rekomendujemy i przygotowujemy do współpracy organizacje i instytucje partnerskie, beneficjenckie
 • Dostarczamy wiele ciekawych i innowacyjnych pomysłów i rozwiązań projektów i wydarzeń towarzyszących
 • Prowadzimy szkolenia wprowadzające i mentorskie, gdzie dzielimy się wieloletnią wiedzą i doświadczeniem z koordynatorami wolontariatu w firmie
 • Prowadzimy spotkania motywacyjne z nowymi pracownikami w firmie oraz z pracownikami potencjalnie zainteresowanymi wolontariatem
 • Organizujemy wyjazdy integracyjne z wolontariatem oraz lokalne akcje
 • Prowadzimy szkolenia kompetencyjne w sytuacjach pomagania
 • Prowadzimy grupy wsparcia, kluby wolontariuszy, koła zainteresowań społecznych
 • Opracowujemy gry i programy edukacyjne
 • Organizujemy i gościmy na wydarzeniach towarzyszących tj. Dzień Wolontariusza (05.12)
 • Analizujemy efekty ilościowe i jakościowe
 • Dostarczamy wnioski i rekomendacje
 • Udzielamy profesjonalnych konsultacji, bieżącego mentoringu w zarządzaniu wolontariatem pracowniczym
 • Przygotowujemy kompleksową wizualizację graficzną programu
 • Rekomendujemy na zewnątrz nasze najlepsze praktyki


Nadajemy nowe znaczenia!

Podziel się

Twitter Facebook Del.icio.us Digg LinkedIn StumbleUpon
Font Resize